Elevinflytande genom skriftlig utvärdering - en granskning av lärares och elevers inställning till skriftligt utvärdering som en väg att uppnå elevinflytande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Utgångspunkten för uppsatsen har varit att undersöka skriftliga utvärderingar som instrument för elevinflytande. Empiriskt grundar sig uppsatsen på elevenkäter och kvalitativa intervjuer med lärare. Vår undersökning visar att huvudargumentet för att bruka skriftlig utvärdering är att varje enskild elev ges möjlighet att uttrycka sina åsikter. Resultatet visar även på att det är viktigt att eleverna ges tid att utvärdera och att de tydligt ser resultatet med utvärderingen. Tydliggörandet är något lärarna upplever som svårt. Det råder också delade åsikter kring vad elevinflytande är. Elever och lärare har olika definitioner om vad elevinflytande innebär. Dessutom försvåras situationen genom att elevinflytande inte definieras i styrdokumenten. Det är även en skillnad mellan formellt och informellt elevinflytande. Det informella inflytandet över undervisningen är viktigt enligt de intervjuade lärarna. Även eleverna anser detta, men betonar även vikten av att få påverka saker utöver undervisningen. Uppsatsen belyser även att förutsättningar för elevinflytande elever emellan skiljer sig åt och att det därför är bäst att kombinera både muntliga och skriftliga utvärderingsformer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)