Sjuksköterskors upplevelser av svårlindrad cancersmärta vid sjukdom och i palliativ vård : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Avancerad smärta är något som uppstår vid svår cancersjukdom, vilket leder till en begräsning hos patienterna. I dessa fall är det viktigt som sjuksköterska att noga analysera smärtan och administrera bästa möjliga smärtlindring, då det ska leda till en god död och patienten ska slippa lidande. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av svårlindrad cancersmärta vid cancersjukdom och palliativ vård. Metod: En beskrivande litteraturstudie som baserar sig på 9 vetenskapliga artiklar som sökts via pubmed. Data analyserades med tematisk analys. Huvudresultat: Resultatet i denna litteraturstudie beskriver hur sjuksköterskors upplevelser var att inte alltid kunna bota smärta vid cancersjukdom och i palliativ vård. De komponenter som framkom var sjuksköterskans upplevelser av genombrottssmärta där sjuksköterskorna beskrev att det var brist på läkemedel samt att återhållen smärtbehandling var återkommande. Sjuksköterskorna beskrev rädsla över att ge läkemedel samt att utbildning i palliativ vård och smärtlindring var viktigt för att kunna ge en rättvis vård. Sjuksköterskorna upplevde också organisationen som hinder samt att personalbrist och okunskap ger onödigt lidande. Slutsats: Avancerad cancersmärta finns i hela världen, vilket medför ytterligare kunskaper och utbildning för att hjälpa patienter i sitt lidande vid smärta i palliativ vård. Smärta ska inte behandlas olika beroende på var de bor, därav behövs riktlinjer för att utföra en likasinnad vård för alla runt om i världen som lever med cancersjukdom. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)