Upplevelser av rehabiliterande träning under COVID-19 pandemin för personer med reumatoid artrit : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med Reumatoid Artrit (RA) lider av en kronisk inflammatorisk sjukdom och behöver vara fysiskt aktiva genom hela livet för att minimera symptomen. COVID-19 pandemin kan ha förändrat hur träningen planeras och genomförs, samt hur fysioterapeuter planerar träningen. Syfte: Syftet är att undersöka hur patienter med RA och fysioterapeuter vid reumatologisk klinik upplever att COVID-19 pandemin har påverkat patienters träning i rehabiliterande syfte. Metod: I en kvalitativ intervjustudie intervjuades två fysioterapeuter och fyra personer med RA vid en reumatologisk klinik. Intervjuerna genomfördes via telefon eller videolänk, utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Analys av data genomfördes genom manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sju kategorier framkom som beskriver faktorer som påverkar rehabiliterande träning för patienter med RA: betydelsen av träningsutrustning, följsamhet till träning, reaktioner på förändrade förutsättningar för träning, alternativa lösningar för att möjliggöra träning, träningslokalens tillgänglighet och betydelse, vädrets inverkan på upplevd möjlighet till träning och upplevda effekter av restriktioner för riskgrupper. Slutsats: Deltagarna var överlag positiva till träning under COVID-19 pandemin. Genomgående påtalades vikten av omgivningsfaktorer, som platsen där träning utförs och tillgänglig utrustning. Resultatet indikerar att oron för konsekvenserna av bristande träning var större än oron för att smittas av COVID-19

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)