Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. Följsamhet till råd om levnadsvanor, egenvård och läkemedelsbehandling ger ökad livskvalitét, förhindrar sjukhusvård och fördröjer mortalitet. God följsamhet associeras med bättre upplevd hälsa. Bristande följsamhet är ett vanligt, globalt och kostsamt problem. Hälsa påverkas av olika villkor och förutsättningar, dessa bestämningsfaktorer ger individen en socioekonomisk position. Kopplingar finns mellan social position och följsamhet men ämnet förefaller otillräckligt utforskat. Syfte: Syftet var att undersöka vad som påverkar följsamhet hos patienter drabbade av hjärtsvikt, med fokus på socioekonomiska faktorer. Metod: En tvärsnittsstudie genomfördes med en enkät som instrument för datainsamling. Urvalet gjordes utifrån syftet och inklusions- respektive exklusionskriterier. Inkludering gjordes obundet slumpmässigt. Statistiska skillnader och mönster kartlades. Resultat: 113 patienter inkluderades, svarsfrekvensen motsvarade 82 %. Grupper i materialet definierades; följsam, icke-följsam, totalt icke-följsam. Icke-följsamhet bland respondenterna motsvarade 63 %. Den följsamma gruppen var yngre, oftare yrkesverksamma, i större andel kvinnor, oftare normalviktiga, fysiskt mer aktiva, mindre ensamma och sov bättre. För den icke-följsamma gruppen gällde i stort det motsatta med tillkomst av fattigdom och upplevd informationsbrist. I den totalt icke-följsamma gruppen tillkom depression, vård av anhörig samt misstro till vårdgivaren. Gruppen icke-följsamma till läkemedelsbehandling utmärkte sig genom att likna de följsamma gällande karaktärsdrag, grupperna av icke-följsamma till egenvård och levnadsvanor liknade mer den icke-följsamma gruppen i stort. Slutsats: Syftet besvarades och statistiska samband identifierades. Vissa faktorer ökade tillsammans risken för icke-följsamhet med en kumulativ effekt, de mest avgörande bestämningsfaktorerna ökade tillsammans graden av icke-följsamhet med mer än 50 %. Delvis bekräftades bilden från tidigare forskning, dock uppdagades viss ny information, exempelvis den oväntat ringa betydelsen av utbildningsnivå, bostadsområde och god ekonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)