Motivation inom offentlig sektor : En fallstudie av medarbetares uppfattning om ledarskap och motivation i en kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning: Det finns ett direkt samband mellan medarbetarnas motivation, produktivitet och hälsa och ledningen. Tidigare studier visar att verksamheter inom offentlig sektor dras med unika utmaningar och möjligheter som påverkar ledarskapet. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar motivationen hos anställda i offentlig sektor. Genom en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer av medarbetare i en sydsvensk kommun har studien undersökt hur offentlig sektor jobbar med motivation. Under intervjuerna framkom att det finns brister i motivationsarbetet och att det saknas officiella riktlinjer för hur motivationsarbetet ska bedrivas. Studiens resultat visar att det finns en hel rad faktorer som påverkar motivationen i den offentliga verksamheten. I den studerade kommunen fanns en stark vilja att arbeta mer med motivationshöjande insatser, både hos chefer och medarbetare. Studien visade också på brister i grundläggande motivationsfaktorer som förtroende och förståelse för ledningen, vilket kan härledas till brister i kommunens arbete med likabehandling och transparens. Många medarbetare efterlyste också mer lyhördhet och förståelse från ledningen, samt fler utbildningar och interna mål. Resultatet av studien blev en ökad förståelse för den komplicerade sits som ledare i offentlig sektor befinner sig i, liksom insikten om att organisationer i offentlig sektor behöver arbeta mer fokuserat med motivationsfrågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)