Balansens betydelse mellan struktur och frihet för ett kompetent ledarskap : En kvalitativ studie beträffande tre ledares uppfattningar om fenomenet.

Detta är en Kandidat-uppsats från ; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning: Karlsson, S., Wallin, O. (2012) Balansens betydelse mellan struktur och frihet för organisationer. En kvalitativ studie beträffande tre ledares uppfattningar om fenomenet. C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi.    I takt med samhällets utveckling bör även ledarskapet förändras, detta anses nödvändigt för organisationers konkurrenskraft på den nationella och globala marknaden. Utvecklingen går mot ett mer självständigt inflytande vilket samtidigt ställer högre krav på individen även i organisationer. Syftet var att undersöka tre ledares syn på de faktorer i ledarskapet som kan skapa balans mellan struktur och frihet hos gruppen. Studien hade som utgångspunkt en induktiv metod och en narrativ analys där kvalitativa intervjuer inhämtar vår empiri. Resultatet visar bland annat att balansen mellan struktur och frihet ses som en motsträvig metod vad gäller att främja kreativitet i framför allt akademiska arbetsgrupper. Vår slutsats är att strukturen och friheten har en dynamisk relation snarare än balanserad, då balansen inte gynnar rörligheten i strukturen som krävs för utvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)