Patientens upplevelse att leva med diabetes typ 1 - ur ett ungdomsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som allt fler unga lever med idag. Sjukdomen kan påverka livet i stora drag då den medför livsstilsförändringar såsom struktur, anpassning och ett stort ansvar för egenvården. Att som ung bli diagnostiserad med diabetes typ 1 medför en känsla av utanförskap. I utvecklingsperioden som uppstår i ungdomsåren ökar behovet av att bygga relationer med vänner och hitta sin identitet. Detta kan anses vara svårt när sjukdomen begränsar vardagen för ungdomarna. Syfte: Att undersöka ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1. Metod: Uppsatsen är en litteraturbaserad studie där artiklar tagits från databaser-na Cinahl, Pubmed och Web of science. Studien består av totalt 12 artiklar varav 11 har kvalita-tiv metod och 1 är av kvantitativ metod. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av SBUs och Fribergs granskningsmallar. Författarna granskade artiklarna var för sig och diskuterade sedan de artiklar som valdes. Resultat: Följande faktorer visade sig ha en stor betydelse för ungdomar med diabetes typ 1. Socialt stöd från föräldrar, vänner och vårdpersonal, kunskap om sjukdomen samt att acceptera sin sjukdom. Med dessa faktorer uppnådde ungdomarna oftast ett gott välmå-ende. Slutsats: Sjuksköterskans kunskap om kommunikation och bemötande är grundläggande för en god omvårdnad av ungdomarna. Föräldrars och vänners stöd kom att vara mycket betydel-sefulla och ansågs vara bra resurser för att ungdomarna skulle klara av egenvården på bästa sätt. Genom att sjuksköterskan lyssnade och samlade information kunde bästa uppnåeliga vård ges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)