Möjligheterna att upprätthålla en avtalsrelation vid ändrade förhållanden - särskilt om omförhandling och medling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Detta arbete behandlar ett begränsat avsnitt inom avtalsrätten och processrätten, nämligen vilka möjligheter avtalsparter har att upprätthålla en avtalsrelation vid ändrade förhållanden. Jag har kommit fram till att omförhandlingsinstitutet och förlikningsförhandlingen är potenta verktyg för att en avtalsrelation, i händelse av tvist, skall kunna fortgå. Avtal som är tänkta att löpa under lång tid kan innebära problem. Dessa problem kan uppstå på grund av den föränderliga värld vi lever i. Valutakursförändringar, myndighetsbeslut och allmän oro på den internationella marknaden är några av de faktorer som parterna har svårigheter att förutse. Detta resulterar i att avtal riskerar att påverkas och inte längre överensstämma med den nya verkligheten. Jag har i denna uppsats försökt ta reda på vilka möjligheter avtalsparter har att förebygga dessa problem. Huvudsyftet med arbetet är att redogöra för omförhandlingsinstitutet som är ett institut skräddarsytt för att få bukt med problemet med ändrade förhållanden. Detta är ett mycket debatterat institut, där det råder delade meningar huruvida det strider mot avtalsrättens grundvalar eller inte. Oavsett hur kontroversiellt ämnet i fråga är så torde omförhandling vara en bidragande orsak till att många konflikter kan undvikas vid ändrade förhållande. Omförhandlingsinstitutet förstärker vidare det faktum att avtalsrätten är dispositiv. Att avtalsrätten är av dispositiv karaktär innebär att avtalsparterna har en möjlighet att föra in klausuler i avtalet som innebär att de ska omförhandla ifall oförutsedda händelser inträffar. Med hänsyn till detta kan det konstateras att omförhandlingsmöjligheten är under utveckling. I det aktuella arbetet, har ett antal olika frågeställningar tagits upp. Stor vikt har lagts på att utreda huruvida omförhandling kan anses vara ett legitimt verktyg att sätta grundläggande avtalsrättsliga principer ur spel samt vad som händer om en omförhandling misslyckas. Kort sagt bör det ligga i parternas eget intresse att bibehålla en god affärsrelation, varför en strävan att ta sig till förhandlingsbordet samt komma fram till en lösning torde vara av stor vikt. Det är emellertid inte alltid som parterna kan komma överens vilket kan leda till att en omförhandling havererar. Detta arbete beskriver därför hur man kan lösa konflikter med förlikningsförhandlingen, främst medling. Min slutsats är att medling har ett värde som konfliktlösningsmetod. Det är en gångbar metod för att lösa tvister på ett för parterna fördelaktigt sätt vid en misslyckad omförhandling men även i andra fall då annan anledning än just misslyckad omförhandling ligger till grund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)