FÖR POSTOPERATIVT ILLAMÅENDE OCH KRÄKNINGAR - En strukturerad litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: PONV står för postoperativt illamående och kräkning. Det är en biverkning av anestesi och utvecklas av de läkemedel som ges när patienten opereras. Det drabbar 30% av den allmänna kirurgiska patientgruppen. Hur stor risk en patient löper att utveckla PONV beror på hur många riskfaktorer som föreligger. Riskfaktorer framgår av riskbedömning som kan göras både i pre- och postoperativ vård. PONV har negativ påverkan på patienten och kan skapa problem med exempelvis uttorkning, obehag, trötthet och lidande. Syfte: Att studera betydelsen av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid PONV (postoperativt illamående och kräkningar). Metod: En litteraturöversikt. Data samlades in från databaserna Cinahl, PubMed och Scopus. Totalt nio artiklar valdes ut och analyserades enligt Fribergs (2022) tre-stegs-modell, därefter kvalitetsgranskades de och inkluderades i resultatet. Resultat: Betydelsen av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid PONV förklarades med hjälp av huvudkategorierna: Fasteperioder och rehydrering, Riktlinjer, Riskbedömning och Övriga åtgärder. Omvårdnadsåtgärderna präglades av brister i riktlinjer och riskbedömning i form av låg efterföljsamhet från sjuksköterskorna, trots att dessa visade sig ha betydelse för patienter med PONV. Slutsats: Resultatet i studien visar på att samtliga omvårdnadsåtgärder i resultatet har en betydelse för patienter som lider av PONV, men att ytterligare forskning krävs för en djupare förståelse och ökad kunskap inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)