Att leva med typ 2-diabetes : en litteraturstudie om patienters upplevelser.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som ökat de senaste decennierna och som spås fortsätta öka framöver. Behandlingen grundar sig på förändrade levnadsvanor och ställer krav på patienten att bedriva egenvård. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta dessa personer på bästa sätt krävs kunskap om deras upplevelser. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med typ 2-diabetes samt att diskutera hur sjuksköterskan kan stödja dessa personer till god egenvård. Metod: Litteraturstudie baserad på 15 originalartiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Formulerades i tre områden: Nytt vardagsliv, omgivningens påverkan samt kunskap och vårdrelationer. Personer med typ 2-diabetes kunde uppleva sjukdomen med dess krav på livsstilsförändringar krävande men även som en möjlighet till mer hälsosamma levnadsvanor. Det kunde vara svårt att acceptera sjukdomen och i dess spår beskrevs känslor som chock, ilska, oro och rädsla. Stöd från närstående kunde underlätta vardagen, men ibland upplevdes istället en bristande förståelse. Samtal med andra diabetiker om upplevelser gav kunskap, stöd och inspiration. Utbildning om diabetes värderades högt av många patienter, särskilt vid insjuknandet. Stöd, tydliga regler och information gällande prioritering av egenvårdsåtgärder efterfrågades. Viktigt vid kontakt med sjuksköterskan var ett personcentrerat bemötande med realistiska mål. Tillgänglighet och kontinuitet i vårdmötet ökade känslan av trygghet i egenvården. Slutsats: Litteraturstudien gav en fördjupad förståelse av upplevelserna hos personer med typ 2-diabetes. Med sjukdomen följer krav på egenvård och förändrade levnadsvanor som kunde upplevas utmanande. För att bedriva god egenvård behövde personerna stöd och utbildning från sjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)