Ungdomars och unga vuxnas upplevelser att leva med en diagnostiserad depression

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Författare: Åsa Grönlund; Malin Holmström; [2013]

Nyckelord: Depression; upplevelser; ungdomar;

Sammanfattning:

Bakgrund: Depression är ett ökande samhällsproblem bland ungdomar i världen. Ungdomsåren innebär en omvälvande förändring i ungdomars liv och har stor betydelse för deras utveckling av identitet och psykiska hälsa.

Syfte: Beskriva ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att ha en diagnostiserad depression.

Metod. Åtta kvalitativa artiklar om ungdomars depressionsupplevelser valdes ut genom sökning via PsycINFO, CINAHL, PsycARTICLES, Academic Search Elite, Medline samt Scopus. Artiklarnas resultat analyserades enligt innehållsanalys med manifest tolkning och sammanställdes till två huvudkategorier samt sju underkategorier.

Resultat: Resultatet har visat att ungdomar hade låga tankar om sig själv och kände sig annorlunda än sina jämnåriga. De upplevde att depressionen tog över deras liv, vilket påverkade deras förmåga att skapa och behålla relationer. En förutsättning för tillfrisknandet var att bli medveten om sin sjukdom, acceptera den som en del av sitt liv samt att det fanns stöd från närstående och vårdgivare.

Slutsats: Ungdomars upplevelse av depression kunde variera beroende på var i depressionen de befann sig. Depressionen kunde innebära ett stort lidande för ungdomen. För att kunna ge omvårdnad på bästa sätt bör sjukvårdspersonal ha kunskap och förståelse för ungdomars utvecklingspsykologi samt depressionens påverkan på individen.

 

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)