“Prata med oss!” : Faktorer som påverkar kommunikationen i mötet med en person med afasi

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

Sammanfattning: Bakgrund: I mötet mellan sjuksköterskan och personer med afasi finns en ökad risk för bristfällig kommunikation och minskad förståelse mellan parterna. Sjuksköterskan har ett ansvar att förse personen som vårdas med tillräcklig och relevant information och behöver därför säkerställa en fungerande kommunikation. I mötet med en person med afasi ställs därför stora krav på sjuksköterskans kommunikativa färdigheter och personcentrerade arbetssätt.  Syfte: Att beskriva vad som kan påverka kommunikationen i mötet mellan en person med afasi och vårdpersonal utifrån personer med afasi, dennes närstående och vårdpersonalens perspektiv.  Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som utfördes med ett systematiskt tillvägagångssätt. Resultatet baserades på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som samlades in i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Innehållsanalys genomfördes.  Resultat: Studiens resultat inkluderade 136 deltagare och redovisas i tre teman: Kommunikativ kompetens, Miljöns påverkan på kommunikationen och Vårdpersonalens professionella förhållningssätt. Dessa tre teman beskrivs djupare i fem kategorier.  Slutsats: Kommunikationen mellan sjuksköterskan och personer med afasi påverkas av sjuksköterskans kommunikativa kompetens, kunskaper om afasi, bemötande, personcentrerade arbetssätt och miljö. Sjuksköterskans förmåga att etablera en personcentrerad och jämlik vårdrelation är viktigt för kommunikationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)