Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma smärta på patienter i livets slutskede i västra Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Att bedöma smärta på patienter i livets slutskede har en central del i vårdandetoch det krävs både kunskap och erfarenhet av sjuksköterskan men även empati, lyhördhet och kommunikation är viktiga delar för att smärtbedömningen ska fungera optimalt. Situationen är dock inte helt enkel för sjuksköterskan och smärtbedömning är en komplex del vid vårdandet av patienter i livets slutskede. Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bedöma smärta hos patienter i livets slutskede på en onkologisk avdelning i västra Sverige. Metod: För att besvara vårt syfte användes två olika kvalitativa metoder. Den ena metoden var en kvalitativ gruppintervju och den andra metoden utgick från ett formulär med öppna frågor som skickades ut till sjuksköterskor verksamma på avdelningen. Frågorna som ställdes var öppna och berörde samma område som intervjun. Resultat: Analysen resulterade i tre teman: Komplexiteten av att bedöma smärta under den sista levnadsveckan att använda sig av resurser när patienten inte kan kommunicera verbalt samt otillräckliga rutiner vid smärtbedömning och dokumentation. Slutsats: Smärta är komplext och därför krävs det dels tydliga direktiv, och rutiner på avdelningen samt mer utbildning inom området för att skapa trygghet hos sjuksköterskor när de ska bedöma smärta hos en patient i livets slutskede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)