Sjuksköterskors upplevelser av samtal om sexuell hälsa : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Sexualitet är ett begrepp diskuterat och analyserat under många århundraden. De senaste två decennierna har samtalet gällande sexuell hälsa utvecklats snabbt och fått en mer betydande roll inom vården. Trots det visar forskning att samtal om sexuell hälsa inte bedrivs i tillräcklig utsträckning. Sexuell hälsa är en del av den övergripande hälsan och kan därför inte skiljas från andra delar och det är av stor vikt att hälso- och sjukvården tillhandahåller god och lättillgänglig information. Sjuksköterskor möter i sitt yrke många patienter med problem direkt eller indirekt relaterade till dess sexuella hälsa och är därför i en unik position att samtala om ämnet. Det finns en önskan från patienter att ha dessa samtal, men trots detta upplevs samtalet om sexuell hälsa fortfarande svårt att initieras av sjuksköterskor. Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att sammanställa sjuksköterskors upplevelser av samtal om sexuell hälsa med patienter. Metod: Föreliggande litteraturöversikt baseras på 12 empiriska studier med kvalitativ ansats. Databassökning genomfördes i CINAHL och PsycINFO och samtliga använda studier kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s mall för kvalitativa studier. De använda studiernas resultat analyserades enligt Fribergs (2017) analysmodell. Resultat: Två huvudkategorier framkom i resultat vilka var Inställningar, åsikter och känslor samt Organisatoriskt och strukturellt. Vidare utvanns ytterligare fem underkategorier. Slutsats: I stor utsträckning såg sjuksköterskor det som sitt ansvar samtala om sexuell hälsa men upplevde en rad olika hinder kring samtalet. Det framkom att sjuksköterskor upplevde samtalet som utmanande till följd av bland annat upplevd kunskapsbrist, föreställningar om patienten, tidsbrist och inre känslor av obehag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)