Patientupplevelser av möten på akutmottagning

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Karin Johansson; Cecilia Tellin; [2008-07-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: I det dagliga livet tar man en god hälsa för given och man funderar inte över sin hälsosituation när man mår bra. Att drabbas av akut sjukdom förändrar hastigt denna situation. Att komma till en akutmottagning kan för många patienter vara en viktig händelse. Många känner rädsla, stress och smärta och en besvikelse över att dagen inte blev som de planerat. Det är för många patienter en okänd situation, som de inte har haft möjlighet att förbereda sig på. Patienterna har hastigt förlorat kontrollen över sin situation och har hamnat i en beroendeställning. Sjuksköterskan i akutsjukvård kommer i nära kontakt med dessa patienter. Ett professionellt bemötande kan öka välbefinnandet hos patienten och lindra hans/hennes lidande. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av det akuta mötet med vårdpersonal på akutmottagning. Hildegard E Peplaus teori om omvårdnadens interpersonliga fokus har använts som omvårdnadsteoretisk referensram. Metod: Studien grundades på en litteraturstudie av elva vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 1997 och 2008. Resultatet analyserades induktivt med avseende på patientens upplevelser. Resultat: Analysen visade patientupplevelser av mötet med vårdpersonal på akutmottagningar som var både positiva och negativa. Flera författare fann att patienter upplevde omsorg, trygghet och förtroende för personalen på akutmottagningen. De blev snabbt och effektivt omhändertagna och de fick information om vad som hände och sjuksköterskan uppvisade ett empatiskt beteende. Några andra författare fann däremot att patienterna blev bemötta med ointresse och om sjukdomen inte var akut kunde patienterna få vänta länge utan att någon brydde sig om dem. Patienterna kände sig betydelselösa och ofta upplevde de att sjuksköterskorna var stressade och inte hann ge dem någon uppmärksamhet. Resultatet visar att ett bra möte mellan patient och sjuksköterska uppstår då sjuksköterskan har förmåga att växla mellan att tillgodose patientens medicinska och psykosociala behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)