Tobaksbruk och kunskaper om tobakens inverkan på den orala hälsan bland ungdomar : En tvärsnittstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Författare: Fidan Karem; [2018]

Nyckelord: Kunskap; Oral hälsa; Tobaksvanor och Ungdomar.;

Sammanfattning: Introduktion: Tobaksbruk orsakar tidig dödlighet och sjukdomar. Tobaksvanor bland ungdomar i Sverige ser olika ut från en individ till en annan, när det gäller förekomsten av bruket av cigarrett, vattenpipa och även snus. Många nationella och internationella studier har påvisat tobaksbrukets påverkan på den allmänna och orala hälsan. Syfte: Att studera tobaksvanor och kunskaper om tobakens inverkan på den orala hälsan bland ungdomar i årskurs nio. Frågeställning: Vilka tobaksvanor har ungdomar och vilka kunskaper har ungdomarna om tobakens inverkan på den orala hälsan. Metod: En empirisk tvärsnittsundersökning med en kvantitativ ansats. Resultat: Denna studies resultat påvisade att endast 2(5,3 %) elever av de tillfrågade i enkätundersökningen rökte dagligen. Däremot visade undersökningen att 18(47,4%) av de tillfrågade ungdomarna aldrig hade rökt cigarrett eller använt tobak i form av vattenpipa 24(63,2 %) eller snus 29(78,4%). Resultatet av elevernas svar visade att majoriteten visste om tobakens negativa inverkan på den orala och allmänna hälsan. Konklusion: Studien visade att cigarett- och vattenpiparökningen är vanligare än snus hos ungdomar som går i årskurs nio. Eleverna hade varierande kunskaper om olika sorters tobak. Därför blir tandhygienistens roll viktigare vid motivation om tobaksprevention som inriktas mot barn och ungdomar, för att ha ett rökfritt samhälle inom kommande decenniet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)