D-vitamintillskott som en kortsiktig behandling mot hjärtsvikt orsakad av hypertoni eller kardiohypertrofi.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. De senaste åren har forskare upptäckt kopplingar mellan D-vitaminbrist och en ökad risk att insjukna i hjärt-och kärlsjukdom. Ny forskning tyder på att D-vitamin är oerhört viktigt del i immunförsvaret och för vår hälsa på många olika områden. Idag pågår ett stort antal studier som undersöker om D-vitaminbrist kan vara en riskfaktor för att drabbas av olika sjukdomar såsom ökad infektionskänslighet, cancer, depression, diabetes samt hjärt- och kärlsjukomar etc. Den rekommenderade dosen D-vitamin har varit omdiskuterad de senaste åren och myndigheter höjer rekommendationerna i takt med nya upptäcker inom forskningen. Syfte: Att undersöka om D-vitamintillskott kan användas som en kortsiktig behandling mot hjärtsvikt orsakad av hypertoni eller kardiohypertrofi. Metod: Detta examensarbete är en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar har sökts via databasen PubMed med sökorden: “Vitamin D”,“heart failure”,”heart disease”. Av de artiklar som kunde erhållas så inkluderades sökresultaten till observationsstudier och kliniska studier. I de kliniska studierna varierade doserna mellan 100-400 g/dag. Slutligen valdes 6st studier ut och granskades noggrant. Dessa studier är sammanfattade i Tabell VI & Tabell VII. Resultat: Det kliniska randomiserade studierna visade att D-vitamin hade en statistisk signifikant reducerande effekt på det systoliska blodtrycket, parathormon (PTH), aldosteron koncentrationen, Brain natriuretic peptide (BNP) och C-reaktivt protein (CRP). Observationsstudierna visade att D-vitaminbrist kan leda till hypertoni, hjärt -och kärlrelaterade sjukdomar och kardiohypertrofi. Enligt observationsstudierna är D-vitaminbrist en oberoende markör för ökad mortalitet. D-vitaminbrist visade sig även kunna leda till en längre sjukhusvistelse hos både HF patienter och övrig population. De upptäckte även att HF patienter i regel har lägre D-vitamin koncentration än övrig population.   Diskussion: De kliniska randomiserade studierna har många brister i sin studiedesign. Det är inte tillräckligt stora med enbart 23-100st deltagare. Alla deltagare hade ej en uttalad D-vitaminbrist från studiens början, effekt av behandling blir därför svår att utreda. Observationsstudierna har sina redan kända brister och det är svårt att utreda ett orsakssamband. Det har gjorts för få studier för att säkert kunna besvara frågan om D-vitamins koppling till uppkomst av hjärt- och kärlsjukdom. Ännu fler, större, längre och noggrannare studier behövs. D-vitamins verkningsmekanism i kroppen behöver också utredas vidare. Studierna visade på en viss koppling mellan D-vitaminbrist och risken att drabbas av hjärt-och kärlsjukdom. Även om vissa samband kan observeras så har denna eventuella effekt idag ännu inte kunnat bekräftas i kliniska studier. Då vetenskapliga bevis fortfarande saknas kan D-vitamintillskott ännu inte rekommenderas som behandling mot hjärt-och kärlsjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)