Vårdpersonalens attityder till äldres sexualitet : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Människor är sexuella varelser från födseln till döden och att kunna uttrycka sin sexualitet är viktigt för människans hälsa, välbefinnande, livskvalitet och ingår dessutom i de mänskliga rättigheterna. Forskning har visat att samhället har en tes om att äldre människor inte har sexuella begär eller sexuella känslor. I dagens läge speglar media de äldres sexualitet som antingen obefintlig eller oacceptabel. Vårdpersonalens roll är att främja välbefinnande och livskvalitet vilket även omfattar sexuell hälsa, därför är det viktigt att få mera kunskap om vårdpersonalens inställning och förhållningssätt till äldres sexualitet.

Syfte: Syftet var att genom en litteraturöversikt beskriva vårdpersonalens attityd gentemot äldres sexualitet.

Metod: En litteraturöversikt genomfördes med hjälp av åtta vetenskapliga studier, varav tre med kvalitativ design, fyra med kvantitativ design och en mixad metod. Begränsningar som gjordes var åren 2000-2015, Ålder 65 och uppåt, peer rewied samt engelska. Sökord är aging, Sexuality, Nursing care, Sexual behavior, Nursing Homes, Attitudes, Health personnel, Aged sexuality, older people, Nurses. Dessa kombinerades i olika konstellationer för att få fram material till resultatet.

Resultat: Resultatet visade positiva attityder så som att vårdpersonalen menade att saker och ting inte måste förändras bara för att man är äldre, negativa attityder så som att de äldres sexuella behov beskrevs som olämpliga av vårdpersonalen. Resultatet visade även att vårdmiljön, rutiner och policys samt utbildning och kunskap hade inflytande på vårdpersonalens attityder.

Diskussion: Resultatet diskuterades med hjälp av Virginia Hendersons omvårdnadsteori om människans behov. Vidare diskuterades risken att äldre undertrycker sitt sexuella behov om vårdpersonalen uppvisar en fördömande attityd mot sexualitet hos äldre, men om vårdpersonalen däremot har en öppen attityd gentemot fortsatta sexuella relationer så bejakar äldre sina behov och vågar visa sexuellt intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)