Den stora produktionen i den lilla fabriken : En fallstudie om Leans påverkan på platsbrist

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

Författare: Sofia Bredberg; [2018]

Nyckelord: Platsbrist; Lean; 5S; JIT; Slöserier;

Sammanfattning: I en plåtbearbetande verkstad norr om Stockholm, upplevs en platsbrist så akut att företaget överväga att bygga ut lokalerna. Då utbyggnad dröjer vill de utvärdera alternativa lösningar för platsbristen. Syftet är med denna studie är att studera situationen och utvärdera hur en implementering av Leanprinciperna slöseri elimnering, 5S och JIT skulle kunna påverka platsbristen samt hur det skulle kunna införas. Arbetet utförs för att visa på en alternativ lösning samt motivera personalen på företaget att förbättras. En fallstudie genomförs på företaget ovan beskrivet, där empiriska data samlats in genom observationer och intervjuer och sedan analyserades tematiskt mot den teoretiska referensramen. Den empiriska datan kategoriserades tematiskt och stort fokus lades på ordning, lager och flöde, men även utbildning, kvalitet och kommunikation. Studien kom fram till att höga nivåer av produkter i arbete och stora volymer av verktyg är grundorsakerna till platsbristen på företaget. Genom att applicera en slöserieliminerande strategi kan fallföretaget minska mängden lager, både produkter i arbete och färdigvarulager, samt minska behovet för lagringsplatser som uppkommer på grund av flödets väg genom verkstaden, vilket i sin tur minskar platsbristen. Applicering av 5S skulle minska volymerna av verktyg och färdigvarulager, och JIT implementering skulle minska mängden produkter i arbete. Företaget rekommenderas börjar arbeta för att införa Leanprinciperna, samt skapa en kultur där alla på företaget tillsammans arbetar för att förbättra företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)