#DetGårBraNu$

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Till följd av utvecklingen av Web 2.0 har konsumenterna fått en större inverkan på varumärkes marknadsföring och har nu möjligheten att integrera med andra konsumenter och marknadsfö-ringens innehåll. Marknadsförare har utvecklat en ny marknadsföringsstrategi med anledningen av den digitala utvecklingen. Denna nya strategi har fått namnet influencer marketing. Tidigare studier har först och främst haft sitt fokus utifrån ett företagsperspektiv och därför existerar det ett kunskapsgap om influencers marketing utifrån publikens och konsumenternas perspektiv. Denna studie syftar till att besvara hur publiken uttrycker sig mot influencer marketing av ett negativt uppmärksammat företag. Studien inriktar sig på ett företag: Natural Cycles. Natural Cycles är den enda certifierade precentivmedelsappen och marknadsför sig frekvent genom in-fluencer marketing. I början av 2018 publicerades det i media att 37 kvinnor hade ofrivilligt bli-vit gravida efter använt preventivmedlet. För att besvara studiens syfte har en netnografisk me-tod genomförts där publikens kommentarer till influencers samarbetsvideos på YouTube har analyserats. Materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys och resultatet visade att influencers har en stor inverkan mot publiken som är ofta är negativa och skeptiska mot denna typ av marknadsföring av ett negativt uppmärksammat företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)