“Tänk om man kunde dofta genom telefonen”

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: “Tänk om man kunde dofta genom telefonen” – En kvalitativ studie om influencer marketing av sensoriska produkter ur ett konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-14 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hörstedt Emily, Mårtensson Josefin, Tran Maya Handledare: Cerne Annette Nyckelord: Instagram, influencers, influencer marketing, sensoriska produkter, word-of-mouth. Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra till att försöka skapa en djupare förståelse inom kosmetikbranschen. Detta görs ur ett konsumentperspektiv genom att undersöka hur influencers marknadsföring av dessa sensoriska produkter på diverse sätt kan påverka konsumenten. Metod: Kvalitativ forskningsmetod har tillämpats, primärdata utgörs av tio semistrukturerade intervjuer samt sekundärdata genom netnografiska observationer. Urvalet av respondenter bestod av tio kvinnor i åldrarna 20-30 år som använde sig av Instagram dagligen. Teoretiska perspektiv: Köpprocessen, mikro- och makromålskedjan, word-of-mouth, konsumtion och identitet. Empiri: Tio semistrukturerade intervjuer har utförts med kvinnor som använder sig dagligen av Instagram samt handlat sensoriska produkter online. Vidare utfördes en netnografisk observation av kommentarsfält på Instagram som även den legat till grund för analysen. Resultat: Influencers anses vara en mer trovärdig källa jämfört med traditionell marknadsföring då de lättare kan nå ut till ett visst kundsegment. Eftersom word-of-mouth sprider sig snabbt på sociala medier kan det påverka konsumentens köp och även kunna förkorta dess köpprocess. Inflytandet influencers har på sina följare vid marknadsföring av sensoriska produkter kan tänkas påverkas av hur deras följare uppfattar dem men också genom att i ett försök efterlikna deras så kallade idoler. Med hjälp av konsumtion kan följarna närma sig influencern i termer av identitetsskapande. Dessa sätt som konsumenter påverkas av gör att en stor del konsumenter väljer att konsumera sensoriska produkter, exempelvis parfymer, som de på grund av en digital försäljning inte fått möjlighet att beröra med sina sinnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)