Investeringsprocessen i småföretag : En studie om investeringsbeslutfattande i restaurangbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Investeringar är grunden i ett företag och därmed är investeringsprocessen ett intressant fenomen att titta närmare på. Efter att ha studerat litteratur och tidigare forskning, som tar upp problematiken i investeringsprocessen, framkom att beslutsfattarens roll är en väsentlig del vid investeringsprocessen. Studien behandlar både beslutfattarens bakgrund och val som påverkar investeringsbeslutfattande i restaurangsbranschen, beslutfattarens bakgrund och val behandlas som påverkande respektive förklarande faktorer. Studien syftar på att ta reda på om och i vilken omfattning belutfattarens bakgrund påverkar sina val i investeringsprocessen. Genom att tillämpa en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning lyftes beslutsfattarens bakgrund och investeringsprocess fram. Utifrån enkätundersökningen gjordes en statistisk analys för att hitta eventuella samband mellan de påverkande samt förklarande faktorerna. Resultatet av enkätundersökningen och statistiska analysen visade att det fanns starka samband mellan faktorer såsom kön, ålder, investeringsrutin, kalkylanvändning, utbildningstyp och utbildningsnivå. Detta bekräftar tidigare forskning och teorier om beteendeinriktad investeringsbeslutfattande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)