Lärares syn på jämställdhet, genus och könsroller i skuggan av mångkulturalism och identitetssökning hos invandrarungdomar från Mellanöstern

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:Syftet med detta arbete är att undersöka vad patriarkalisk uppfostran har för roll i utkristalliseringen av synen på genusfrågan, könsroller och jämställdhet hos elever från Främre orienten enligt intervjuade pedagoger. Vi vill även med detta arbete få vetskap om vilka pedagogiska metoder modersmålslärare och andra pedagoger använder för att implementera den svenska värdegrunden och ge dessa elever en uppfostran i riktning mot jämställdhet och demokrati.Teori:Social konstruktivism är vår tolkningsbas och till den fogar vi begreppet multi-kulturalism samt en diskussion om vikten av flerspråkiga och multikulturella kunniga pedagoger i skolan.Metod:Vårt arbete bygger på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. De om-fattar sex lärare, som alla tjänstgör i Trollhättans stad och är geografiskt ut-spridda på tre olika invandrartäta grundskolor, varav fyra modersmålslärare, en mentor till årskurs nio och en klasslärare årskurs åtta.Resultat:Vi har i vår studie fått mycket värdefulla och positiva indikationer på att våra informanter arbetar i en sådan riktning som skapar goda förutsättningar för att kunna uppnå en syntes mellan olika kulturer inom ramen för jämställdhet och demokrati. Elever och föräldrar lär sig att respektera och acceptera människors olikheter, något som även Bunar och Lahdenpäre förespråkar i multikulturalitetens och interkulturalitetens spår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)