”After the War, A Struggle For Equality”

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur historiebruk förekommer i amerikansk lokal och nationell massmedia kring Ken Burns och Lynn Novicks dokumentär The War. Frågorna är: vilka historiebruk förekommer i amerikansk massmedia i medieskrivningen kring dokumentären The War på det nationella planet och vilka funktioner fyller de? Vilka skillnader finns i förekomsten av historiebruk mellan olika politiskt inriktade dagstidningar kring samma medieskrivning? Vilka historiebruk förekommer kring samma medieskrivning på det lokala planet, och vilka funktioner uppfyller de? Källmaterialet för denna uppsats bygger på sammanlagt fem amerikanska dagstidningar där flertalet av dess artiklar analyserats. Undersökningens teoretiska ramverk är en historiebruksanalys utifrån Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi. Två andra historiebruk har inkluderats vilket är det kommersiella bruket utifrån Marianne Sjölands beskrivning och det lokal-ideologiska historiebruket utifrån Anders Dybelius beskrivning. Metoden som används är en kvalitativ textanalys samt en komparativ metod utifrån Thomas Denks beskrivning. I tidigare forskning sker en diskussion med Sjölands undersökningar om historiebruk i Historisk tidskrift. En diskussion sker också med Dyblius avhandling om historiebruk kring Georg Carl von Döbeln samt med Katarina Melins kandidatuppsats om historiebruk i populärkulturen kring Che Guevara. Resultatet visar att Karlssons historiebrukstypologi samt de kommersiella och de lokal-ideologiska historiebruken ständigt förekommer i olika amerikanska dagstidningar. När historiebruken förekom hade de också specifika funktioner som skribenterna ville uppnå. Det vanligaste var att historiebruken hade politiska funktioner, men vad skribenterna ville uppnå för politiska syften varierade stort. Det existentiella historiebruket hade främst en minnesfunktion men detta tillsammans med det moraliska eller det ideologiska historiebruket kunde även det existentiella bruket användas för att uppnå olika politiska syften. I den amerikanska lokala dagstidningen hade det existentiella och det lokal-ideologiska historiebruken funktionen att istället framhäva, i detta fall, Luverne och dess invånare. Resultatet visar också att historiebruken skiljer sig åt mellan olika politiskt inriktade dagstidningar och att historiebruken ter sig olika mellan det nationella och det lokala planet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)