Värdegrunden – Om grundskolans uppdrag, pedagogernas förhållningssätt och verksamhetens behov.

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Vi anser att värdegrunden är en stor och viktig del i vårt kommande uppdrag som pedagoger. Därför så föll detsig naturligt för oss att välja ämnet. I vårt kritiska granskande av styrdokumenten så finner vi att den mångkultu-rella praktiken utgör normen. Då vi utförde en studie gällande segregation i olika stadsdelar belägna i Göteborgså fann vi olika praktiker. Vi saknar en benämning av den monokulturella samt den mångkulturella praktikenmed en avsaknad av svensk etnicitet i styrdokumenten. Vi har därför valt ut tre olika stadsdelar vid namn Lund-by, Lärjedalen och Torslanda. De utvalda stadsdelarna representerar varsin kulturell kontext. Vårt syfte med vårstudie är att undersöka om det är det pedagogiska uppdraget, pedagogens förhållningssätt eller behovet i prakti-ken som styr det i vårt tycke komplexa värdegrundsuppdraget.Vi har valt att genomföra en s.k. deskriptiv undersökning och kännetecknande för en sådan är att den är beskri-vande till sin karaktär. Den är kumulativ och bygger vidare på egen och/eller andras tidigare forskning. Vi harvalt att forska vidare utifrån vår tidigare forskning som ingått i vår lärarutbildning. Eftersom vi vill beskrivalikheter och olikheter i värdegrundsarbetet mellan olika utvalda stadsdelar i Göteborg så föll sig valet av metodnaturligt. Eftersom vi har haft begränsat med tid så har vi använt oss av enkäter med öppna följdfrågor.Vårt resultat pekar på skillnader gällande värdegrundsarbetet i de olika stadsdelarna. Vi har funnit tre olika do-minerande tendenser. I stadsdelarna Lundby, Lärjedalen och Torslanda så har vi funnit att var och en karaktärise-ras av en tydlig tendens. Denna tendens har utgjorts av pedagogens förhållningssätt, uppdrag eller behovet ipraktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)