Kunskapen att inte diskriminera : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser av fortbildning om icke-diskriminerande rekrytering av individer med en funktionsvariation

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Författare: Matilda Mattebo; [2021]

Nyckelord: diskriminering; funktionsvariation; rekryterare;

Sammanfattning: Att känna sig bortvald under en rekryteringsprocess är vanligt förekommande hos individer med en funktionsvariation jämfört med den normativa individen. För att inte personer med en funktionsvariation av något slag ska råka ut för diskriminering vid en rekryteringsprocess så krävs det att rekryteraren besitter kunskaper om hur en icke-diskriminerande rekrytering ska gå till i enlighet med lagstiftningen. Denna kvalitativa studie fokuserar på just detta problemområde, med syftet att undersöka hur rekryteraren tillgodoser sig med den kunskap som krävs för att en rättvis rekrytering ska bedrivas. Denna kvalitativa studie har syftat till att genom fyra kvalitativa intervjuer undersöka hur rekryterare upplever sig ha fått kunskaper för att hantera arbetssökande personer med funktionsvariation på ett icke-diskriminerande vis. I resultatet åskådliggörs bland annat att den formella utbildningen som rekryterare tilldelats av sin arbetsgivare inte upplevs vara tillräcklig på grund av dess generella karaktär och därför tillämpas informellt lärande som ett komplement. Det beskrivs dessutom att formulerandet av kravprofiler och intervjufrågor är rekryterarens främsta tillvägagångssätt för att undvika diskriminering under rekryteringsprocessen. Studien har identifierat dessa områden som fortsatt intressanta och förhoppningsvis vidareutvecklas forskandet om diskriminering i rekryteringsprocessen, i samband med rekryterares kompetens, i framtiden eftersom det fattas forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)