Göteborg kommuns utdelning av broddar till kommunens äldre : Effekten på fallskador till följd av halka på is och snö

Detta är en Master-uppsats från

Sammanfattning: Inledning: Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera antalet fall/halkolyckor på is/snö. Syftet med detta papper var att se över om interventionen hade haft en effekt på incidensen av fotgängarolyckor gällande fall/halkskador bland kommunens äldre befolkning. Metod: Pappret applicerade en kontrollerad före– och efterstudie för att se på skillnader mellan en föreperiod (2009–2012), då halkskydd ännu inte var utdelade, mot en efterperiod (2013–2016) då interventionen hade implementerats. Resultat: När interventionsgruppen (65+) jämfördes mot kontrollgruppen (16–64) hade antalet incidenser på is/snö minskat med 34.36 fall/halkolyckor per 100 000 efter utdelningen av broddar. Liknande trender kunde inte utläsas när analyser gjordes mot närliggande kontrollkommuner. Placebotest visade heller inte på någon signifikant effekt för Göteborg då placebokontroller utfördes för tidigare observerade perioder (2003–2010). Slutsats: Resultaten tyder på att antalet fall/halkincidenser på is/snö bland äldre invånare i Göteborgs kommun har sjunkit med 36 procent efter kommunens åtgärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)