Sjuksköterskors attityder till beroende : En litteraturöversikt om sjuksköterskors attityder till patienter med drogberoende

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Missbruk och beroende definieras olika i samhället. Personer med missbruk och beroende kan inom hälso- och sjukvården jämföras med att ha en hjärtsjukdom eller liknande. Attityder innefattar tre komponenter; kunskap-, tanke- och känslokomponent. Dessa påverkar hur människan skapar attityder till ett visst fenomen. Negativa attityder är vanligt förekommande bland hälso- och sjukvårds personal gällande denna patientgrupp.

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur omvårdnaden påverkades av sjuksköterskors attityder till patienter med beroende av droger.

Metod: Metoden i detta examensarbete var en litteraturöversikt som baseras på elva vetenskapliga originalartiklar hämtade från databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna har analyserats genom att urskilja likheter och skillnader, för att sedan sammanställas i ett resultat.

Resultat: Kunskap och utbildning hade stor inverkan på sjuksköterskors attityder till patienter med beroende. Sjuksköterskor visades ha stereotypa uppfattningar till denna patientgrupp att vara våldsamma, manipulerande och oärliga. I dagens hälso- och sjukvård anses beroende mer som ett självförvållat tillstånd än som en sjukdom.

Diskussion: Resultatdiskussionen diskuterar resultatet med stöd av Katie Erikssons omvårdnadsteori. Kunskap, stöd och att se människan i relation till drogen är ämnen som tas upp i denna del.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)