Mänsklig påverkan på aktieportföljers avkastning

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Ett aktieinnehav är en etablerad form av sparande som syftar till att ett sparkapital växer. Det finns många olika faktorer som är avgörande för hur en individ tänker när denne ska investera i aktier, vissa grundar sig i personlighet och vem individen är, medan andra i individens preferenser och omgivning. Det finns även ett antal metoder att tillgå vid aktieplacering. De kan exempelvis basera sig på matematiska formler för aktieplacering, analyser av företag eller aktiemarknaden. Faktorerna och metoderna är många, därmed kan frågan om en människa kan beakta alla påverkande faktorer och göra en kvalificerad gissning om vilken aktie som kommer ge störst avkastning ställas. Syftet med den här studien är att undersöka om en människas aktiva val av sammansättningen av aktier kan påverka resultatet i en aktieportfölj. Studien mäter därför om det finns en skillnad i avkastningen mellan slumpmässigt sammansatta aktieportföljer och de sammansatta av personer med intresse i aktiesparande. Vidare undersöker studien hur Covid-19s utbrott påverkat avkastningen i de båda portföljslagen. Studien bygger på ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ forskningsmetod. Primärdatan består av enkätsvar från personer som är medlemmar i föreningar och grupper för aktieintresserade. Vidare utgörs den av aktieportföljer sammansatta med hjälp av Excels slumpgenerator. Studiens resultat visade att de aktivt sammansatta portföljerna fick bättre avkastning jämfört med de slumpmässigt sammansatta portföljerna på kort sikt, men inte på längre sikt. Under Covid-19 gick värdena på portföljerna kraftigt ner och sträckte sig över ett lägre spann än tidigare. Det betyder att innan krisen avvek värdet på portföljerna i genomsnitt mer från medelvärdet, men efter krisen låg de närmare det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)