Visuell historieskrivning i det moderna medielandskapet: Remedieringen av personhistoriska bilder i och kring NE.se och svenska Wikipedia

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mediehistoria

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att historiografiskt undersöka och jämföra bildbruket i och kring uppslagsverken NE.se och svenskspråkiga Wikipedia, med betoning på fotografier rörande svenska offentliga personer verksamma under olika delar av 1900-talet. Genom sekundära källor studeras en rad grundläggande villkor; såsom bilders relativt eftersatta status som historiskt källmaterial, utvecklingen av bildbyråer/bildarkiv, och upphovsrättens varierande giltighet. Dessa grundförutsättningar belyses sedan empiriskt utifrån uppslagsverkens artiklar om Verner von Heidenstam, Tage Danielsson och Thorbjörn Fälldin. Båda uppslagsverken uppvisar styrkor och tillkortakommanden i jämförelser med varandra. NE.se profilerar sig som förmedlare av ren auktoritetskunskap, medan Wikipedia till sin idé mer syftar till att kommunicera metakunskap. Båda kunskapsformerna fyller en samhällsviktig funktion, samtidigt som förmedlandet av metakunskap blivit allt viktigare för senare års medieanvändning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)