Notläsning med handen? - relativ solmisation som pedagogiskt verktyg i barnkören

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Denna studie ämnar undersöka hur relativ solmisation kan användas i arbetet med att lära barn och unga att sjunga och läsa noter. I datainsamlingen har fyra metoder använts; fallstudie, observation, kvalitativ intervju och stimulated recall. Studiens litteraturkapitel redogör för skillnader mellan absolut och relativ solmisation, och beskriver sedan relativ solmisation utifrån de fyra perspektiven visuellt, auditivt, kinestetiskt och sångligt. Enligt den datainsamling som gjorts inom ramen för denna studie är relativ solmisation en bra metod för att utveckla både sång och notläsning. I arbetet med relativ solmisation kan barnen själva utveckla musikalisk kompetens, vilket gör att förebildning inte längre är det enda sättet att lära ut melodier. Genom att stimulera flera sinnen tydliggör relativ solmisation avstånd mellan toner. Relativ solmisation ger musikaliska minnen vilket skapar förutsättning för bättre notläsningsförmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)