Inkludering och undervisning av nyanlända elever i religionsämnet : en intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Författare: Sofie Olsson; [2022]

Nyckelord: Nyanlända; Religionsdidaktik; Likvärdighet;

Sammanfattning: De senaste årens stora flyktingvågor har en stor påverkan på skolan och idag har många skolor samt lärare erfarenheter av att ta emot nyanlända elever. Dessa elever kommer från olika länder med olika kulturer, religioner och utbildningssystem. Eleverna har med sig olika kunskaper och erfarenheter som skulle kunna bidra i religionsundervisningen i dagens sekulariserade Sverige. Frågan är hur man kan tillvarata denna kunskap i undervisningen och inkludera de nyanlända eleverna. Detta är frågor som behandlas i denna studie Syftet med denna studie är att identifiera och problematisera vad som karaktäriserar mellanstadielärares didaktiska val och praktiker som på ett framgångsrikt sätt dels tillvaratar direktintegrerade nyanlända elevers erfarenheter och förkunskaper, dels främjar inkludering och deras utveckling av ämneskunskaper. Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod och analysen av data genomfördes genom en tematisk analys. Resultatet visar att det finns flera strukturella och organisatoriska utmaningar när det gäller religionsundervisning för nyanlända elever. Samtidigt framkommer olika didaktiska val som lärare gör för att överkomma dessa hinder för att så långt som möjligt utveckla nyanlända elevers ämneskunskaper i religion.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)