Att möta personer från andra kulturer i vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: I dagens samhälle ökar mångkulturalitet i vården och det är betydelsefullt för sjuksköterskan att ha kunskaper om andra kulturer och anpassa omvårdnaden utefter kulturellt betingade behov och värderingar. Syfte: Belysa sjuksköterskans erfarenheter kring mötet med personer från andra kulturer i vården. Metod: Litteraturstudie med textanalys av sju framsökta studier. Resultat: Tre huvudteman identifierades, vilka diskuterades med stöd av Leiningers syn på omvårdnad; Frustration, Dilemman och Utveckling samt sex subteman; Språkliga begränsningar, Beroende av annan personal, Familjen, Syn på döden, Kunskap och Attityd. Slutsats: Förmåga till kulturkongruent omvårdnad kan ökas genom förmåga till lyhördhet, flexibilitet och att kunna skapa ett partnerskap med personen. Förståelse och öppen attityd gentemot kulturella skillnader ses som betydelsefullt för att kunna etablera ett partnerskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)