Olika utformning - olika upplevelse. Cykelvägars påverkan på upplevelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Syftet är att undersöka relationen mellan cykelvägsutformning och cykelupplevelse utifrån ett användarperspektiv. De flesta studier fokuserar på den praktiska utformningen av cykelvägar, denna studie fokuserar på den estetiska och symboliska effekten på upplevelsen och mobiliteten. Studien tar utgångspunkt i beteendeorienterad och humanistisk geografi med estetiska och symboliska aspekter som det upplevda och kvalitet. Målet är att bidra med kunskap om aspekter som utgör cyklisters upplevelse. Slutsatsen är att högfrekventa cyklister i Göteborg föredrar en cykelvägsutformning som är enkelriktad med nivåseparering mot gångtrafikanter av samma typ som finns i Köpenhamn. Detta gäller för olika grupper inklusive rädda högfrekventa cyklister både utifrån åsikt och upplevelse. Tidigare forskning har främst fokuserat på separering från motortrafik, denna studie visar att separering från gångtrafikanter är väl så viktig för cykelupplevelsen. Studien har utförts med en kvantitativ enkätundersökning med bilder på sex olika cykelvägsutformningar utifrån åsikt och upplevelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)