SYMTOMLINDRANDE ÅTGÄRDER VID CYTOSTATIKAINDUCERAD PERIFER NEUROPATI HOS KVINNOR MED OVARIALCANCER

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige drabbas årligen 700 kvinnor av ovarialcancer, uppemot 65% av dessakvinnor drabbas av cytostatikainducerad perifer neuropati som biverkan av behandlingen.Perifer neuropati kan orsaka lidande för de drabbade kvinnorna i form av begränsningar i detdagliga livet. Dessa biverkningar innebär ofta symtom som kvarstannar under en lång tid, upptill många år efter avslutad behandling. I nuläget finns få symtomlindrande åtgärder för dessakvinnor implementerade i klinisk praxis. Syfte: Att identifiera åtgärder med symtomlindrandeeffekt vid cytostatikainducerad perifer neuropati hos kvinnor med ovarialcancer. Metod: Enlitteraturöversikt har genomförts baserad på elva vetenskapliga artiklar som genomgåttkvalitetsgranskning. Databaserna PubMed, Scopus och Cinahl användes vid framtagning avartiklarna. I resultatet inkluderades artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad metodansats.Resultat: Fyra kategorier av åtgärder som kan ge symtomlindrande effekt identifierades;fysisk aktivitet och rörelse, akupunktur och zonterapi, TENS och scrambler samtläkemedelsbehandling med duloxetine, gabapentin och kapsaicinplåster. Åtgärderna visadesig kunna leda till reducering av både sensoriska och motoriska symtom hos kvinnorna samtkunde förbättra kvinnornas dagliga aktivitet. Det är dock viktigt att uppmärksamma att det inuläget inte finns någon åtgärd som kan bota cytostatikainducerad perifer neuropati. Slutsats:Flertalet åtgärder som framkom i litteraturöversikten kan hjälpa kvinnor att lindra och hantera sina symtom. Då symtomen vid cytostatikainducerad perifer neuropati skiljer sig mellan olika kvinnor är det viktigt att åtgärderna anpassas efter kvinnornas individuella behov ochönskemål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)