”JAG HAR RUTAT IN HELA MITT LIV EFTER HUR HAN MÅR…” - En kvalitativ studie om hur kvinnans liv påverkas av mannens våld i en nära relation.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur kvinnan påverkades av att leva i en relation där hon utsattes för våld av sin manliga partner. Genom att läsa självbiografier ta del av och utifrån teorier och tidigare forskning identifiera hur kvinnan själv definierade sin situation. Empirin byggde på självbiografier skrivna av kvinnor som levt i en relation där de varit utsatta för våld i en nära relation av sin manliga partner. Vi använde oss av en kvalitativ metod och analyserade empirin med en tematisk analys. Analysen byggde på teorier bestående av normaliseringsprocessen, makt, härskartekniker, socialt nätverk och feministisk teori. Sammanfattningsvis visar resultatet på att gränsen för vad som är acceptabelt förskjuts och är en del av den process som normaliserar våldet kvinnan utsattes för. Männens användande av olika härskartekniker påverkade kvinnan och delar av hennes liv togs ifrån henne. Det sociala nätverket har en stor betydelse för kvinnans räddning och överlevnad men vi såg också att våldet ledde till negativa konsekvenser för kvinnans sociala nätverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)