Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

Sammanfattning: Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. Genom att inkludera djur i undervisningen kan elever öka sina empatiska förmågor, sociala färdigheter och öka motivationen för skolarbete. I den befintliga forskningen saknas det dock en djupare förståelse om hur reptiler och insekter kan påverka eleverna. Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs fem själva upplever att reptiler och insekter påverkar dem genom att placera dessa djurgrupper i två klasser. För att undersöka detta används följande forskningsfrågor. Hur kan reptiler och insekter påverka eleverna? Vad kan barnen lära sig om djuren? Uppfattar eleverna någon skillnad på klassrumsklimatet före och efter placeringen av djur i klassrummet? Studien utgick ifrån fyra olika teorier, sociokulturell teori, anknytningsteori, human-animal interaction och animal-assisted interventions. Deltagarna arbetade i mindre grupper med djuren i klassrummet i två omgångar spridda över fem veckor. Under dessa fem veckor samlades data in kontinuerligt genom dagboksanteckningar, observationer och intervjuer. Av materialet framkom det att eleverna fick bättre relation till djuren med tiden, eleverna blev mer avslappnade i djurens närhet, eleverna lärde sig mycket om djurens behov, fysiska attribut och skötsel. Förändringen som några elever såg var att klasserna inte var lika högljudda, många var nyfikna på hur djuren mådde och tittade därför till dem efter varje rast och de pratade mer om respektive djur.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)