Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Titel: Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15hp Författare: Helena Dellgren & Louise Olsson-Öhrn Handledare: Ingela Leibring Examinerande lärare: Brian Unis Examinator: Karin Josefsson Sidor: 27 s., exklusive bilagor Datum för examination: 2022-01-12 Svenska nyckelord: sjuksköterska, upplevelse, palliativ vård, hemsjukvård Introduktion: Palliativ vård i hemsjukvården är en vårdform som allt fler människor väljer. Den ska innefatta ett gott omhändertagande samt professionella bedömningar utifrån patientens fysiska, sociala, psykiska samt existentiella behov. Palliativ vård är en komplext vårdform vilket ställer höga krav på professionen. Syfte: Var att belysa distriktssköterskans upplevelse av palliativ vård i hemsjukvården. Metod: En systematisk litteraturstudie som utgick ifrån Polit & Becks niostegsmodell. Kvalitativ innehållsanalys med kondenserat material enligt Graneheim & Lundman utifrån tio vetenskapliga artiklar framsökta i databaserna Cinahl och Psykinfo. Resultat: Det sammanställda resultatet presenterades i tre kategorier: Upplevda känslor, betydelsen av personliga egenskaper, upplevelser av organisationens betydelse med följande sex underkategorier: medkänslans betydelse, att vara lyhörd och närvarande, behovet av stöd och reflektion, samarbete är en förutsättning, kompetens har betydelse, tiden är avgörande. Konklusion: Tiden är en avgörande faktor och förmågan att känna medkänsla och lyhördhet är en förutsättning vid palliativ vård. Distriktssköterskan ställs ofta inför svåra möten och situationer i sin yrkesroll som kan vara svåra att hantera. Distriktssköterskan upplever bristande kompetens och framhäver behovet av mer utbildning inom palliativ vård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)