Lärarroller under den pedagogiska måltiden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Ambitionen med denna kunskapsöversikt var att undersöka vilka olika lärarroller som pedagogen kan inta under måltidssituationen. Motivationen till arbetet uppstod efter observationer av olika måltidssituationer under den verksamhetsförlagda utbildningen. Skollagen säger att måltiden ska vara näringsriktig och avgiftsfri, sedan är utformandet av måltidssituationen baserat på riktlinjer från livsmedelsverket (2018) som det därefter är upp till varje kommun att tolka. Vi analyserade forskningen utifrån Bourdieus teoretiska utgångspunkt Habitus och det vedertagna talesättet Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. För att sammanställa kunskapsöversikten fokuserade vi på det vetenskapliga fältet som inkluderade rapporter, avhandlingar och artiklar. Kunskapsöversikten presenterar bland annat tre olika lärarroller. Den sociala lärarrollen där pedagogen visar stor interaktion med eleverna. Den utbildande lärarrollen där pedagogen gör måltiden till ett lärtillfälle. Den undvikande lärarrollen där pedagogen intar en passiv roll vid måltiden och en väldigt låg interaktion sker mellan pedagog och elev. Vidare analyserades riktlinjernas betydelse och det faktum att det inte i nuläget finns några klara direktiv. Slutsatsen vi drar utifrån resultatet är att direktiven kring den pedagogiska måltiden är tolkningsbara och detta skapar en situation där förutsättningarna för en likvärdig skola inte uppfylls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)