Mästare på att främja hälsa på arbetsplatsen- en kvalitativ studie med fokus på fysisk, psykisk och social hälsa i en tjänsteverksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSKK01 VT 2013 Examensarbete: Kandidatuppsats Inlämningsdatum: 20 augusti 2013 Handledare: Lars Nordgren Nyckelord: Hälsofrämjande, fysisk, psykisk, social hälsa, service. Syfte: Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om hur ett tjänsteföretag arbetar med att främja hälsan på arbetsplatsen. Metod: Kvalitativ studie med sex semistrukturerade intervjuer med anställda på Borgvalla vårdboende och två dokument från Helsingborgs stad och ett dokument från Feelgood Företagshälsovård AB. Slutsatser: Denna uppsats har visat att det är viktigt att arbeta med fysisk, psykisk och social hälsa samtidigt, eftersom de hör ihop och påverkar varandra. Det är även viktigt att arbeta med de tre inriktningarna på hälsa samtidigt eftersom det hälsofrämjande arbetet då får en bättre effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)