En beskrivning av effekter av utbildning avseende egenvård för patienter med typ 2 diabetes. : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

Diabetes är en av de största folksjukdomarna i världen. I Sverige är ca 300 000 individer drabbade. För att dessa patienter skall kunna leva ett så bra liv som möjligt så krävs preventiva behandlingsformer för att förhindra komplikationer som leder till ökat lidande för individen. Syftet med studien är att beskriva effekter av utbildning avseende egenvård för patienter med typ 2 diabetes. Metoden är en litteraturstudie och artiklar söktes i olika databaser. Elva artiklar användes i resultatet. Resultat: Utbildning i grupp av patienter visade sig vara ett framgångsrikt sätt då patienterna kunde utbyta erfarenheter och finna stöd i varandra. Den individuella utbildningen var även den framgångsrik men då främst gällande mätbara faktorer så som HbA1c, blodtryck och vikt och inte på en djupare nivå hos patienterna. Diskussion: Då patienterna fick möjlighet att möta andra i samma situation kunde de finna stöd i varandra och genom detta implementera egenvården i vardagen. I den individuella utbildningen är det viktigt som personal att se till individen och anpassar omvårdnaden där efter. Slutsats: Det är av stor vikt att aktuell forskning angående utbildning avseende egenvård implementeras i klinisk verksamhet för att främja en god omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)