"Dom tror alla i förorten är kriminella" : En kvalitativ studie om relationen mellan ungdomar och polis i Flemingsberg

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Författare: Sandra Amsih; Jasmine Juurikka Montonen; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie har som syfte undersöka hur relationen mellan ungdomar och polis ser ut i Flemingsberg, genom att studera hur parterna upplever att de bemöts av varandra. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre ungdomar som bor i Flemingsberg och tre poliser som arbetar på fältet i Flemingsberg. Studiens teoretiska utgångspunkter bygger på Goffmans teori om stigma, Bauman och Mays teori om “vi” och “dem”, samt Webers teori om auktoritet. Vidare presenteras även studiens begreppsliga utgångspunkt där begreppen segregation och förort redogörs. Studiens resultat visar en bristfällig relation mellan ungdomar och polis som delvis grundar sig på en undermålig förståelse och kommunikation mellan dem. Intervjuerna har även visat på olika uppfattningar då polisen vill finnas på plats för att skapa goda relationer med ungdomarna, men ungdomarna upplever att de inte lever upp till detta då de enbart syns i området när problem uppstår. Ungdomarna upplever även att de blir diskriminerade i möte med polisen på grund av deras etniska bakgrund och att polisen missbrukar sin auktoritet. Polisen upplever att de blir bemötta med fientlighet i möte med ungdomar i Flemingsberg, framförallt när ungdomarna är i grupp. Detta har i sin tur lett till skapandet av två skilda grupper. Studiens slutsats visar på att både ungdomarna och polisen anser att relationen mellan dem skulle kunna bli bättre, dock anser ungdomarna att det är för sent att bygga en relation och poliserna upplever hinder att skapa en bättre relation på grund av låg polistäthet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)