Den svenska bostadsmarknaden och dess koppling till skuldkvoten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Joanna Bill; Melinda Ottosson; [2016-06-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie vill analysera hur olika faktorer har bidragit till den ökade skuldsättningen hos svenska hushåll. Den glödheta debatten gällande bostadsmarknaden och det faktum att styrräntan har legat på en historiskt låg nivå under år 2015 gör att vi finner detta ämne intressant. En ekonometrisk tidsserieanalys genomförs för att analysera skuldkvoten från år 1987 till mitten av år 2015. Utvalda faktorer till denna studie är styrräntan, finansiella tillgångar, bostadspriser för villor och bostadsobligationer för 5 år. Det som framkommer i studien är att den största bidragande faktorn till ökad skuldkvot bland svenska hushåll är de stigande bostadspriserna. Utifrån Hävstångseffekten kan den höga skuldsättningen förklaras med att hushållen skuldsätter sig i tron om prisuppgång på bostadsmarknaden. Enligt Livscykelhypotesen beror den ökade skuldsättningen på förväntningar om att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga samt att räntan inte kommer höjas. Detta agerande medför likaså risker då det leder till ökad priskänslighet för hushållen, då största delen av skulderna består av bostadslån.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)