På en armlängds avstånd? Relationen mellan kulturförvaltning och politik i små svenska kommuner

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Sedan kulturpolitiken inrättades som eget politikområde 1974 i Sverige har den styrts på en armlängds avstånd. Politikerna har ansvarat för den övergripande budgeten medan innehållet överlåtits till tjänstemän. Under hösten 2019 väcktes en debatt om huruvida svenska kommuner lever upp till principen. I centrum för debatten stod Sverigedemokraterna vilka yttrade sig över vilken konst som skulle köpas in och inte. Genom att intervjua kulturchefer i fem mindre kommuner i Sverige svarar följande uppsats på frågan: vilka är upplevelserna hos kulturcheferna gällande styrning och rollfördelning? Svaren analyseras inom ramen för James H. Svaras tjänstemannatyper. Eventuella likheter och skillnader diskuteras i ljuset av huruvida den kulturpolitiska styrningstraditionen har brutits och om det urskiljs en förändring vid maktskifte. Resultatet visar att kulturcheferna i huvudsak uppvisar drag av idealtypen den autonoma tjänstemannen. I kommuner där Sverigedemokraterna innehar kommunstyrelsens ordförandepost har det skett en förändring mot att politikerna i viss grad förväntar sig att kulturcheferna ska vara följsamma mot politikerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)