Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med digitala verktyg för att främja barnens språkutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Med ett utvecklat samhälle som vi har idag kan man säga att teknologin är en del av människans liv då digital teknik utvecklas allt mer och tillämpas i större utsträckning. Tillkomsten av digitalteknik har främjat bland annat människans sociala utveckling och har fått större utrymme inom utbildningssektorn, såsom i förskolan. Det anges i förskolans läroplan (Lpfö18) att barn ska ges möjlighet att använda digitala verktyg för att inhämta kunskap och utveckla sitt lärande. Tidigare forskning beskriver hur digitala verktyg kan bland annat främja barns språkutveckling och pedagogernas roll som vägledning och guidning för att stimulera barns språkutveckling i relation till användningen av digitala verktyg. I och med detta är det av vikt att man som pedagog har ett bakomliggande syfte när digitala verktyg används. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens arbete med digitala verktyg för att främja barnens språk samt förskollärarnas inställning till och upplevelser kring detta arbete. En kvalitativ forskningsmetod har använts i denna studie där datainsamlingen sker i form av intervjuer. Totalt har fem förskollärare från fyra olika förskolor blivit intervjuade. Intervjuformen som används var semistrukturerad, vilket innebär att intervjufrågorna var formulerade i förväg, dock ställdes även följdfrågor beroende på informanternas svar för att få en djupare förståelse. Resultatet visade sig i arbetet med digitala verktyg som ett språkutvecklande verktyg att förskollärarna använder framförallt av lärplattor samt har ett samarbete med vårdnadshavare. Dessutom använder förskollärarna även andra digitala verktyg för att främja barnens språk och kommunikation. En av de möjligheterna som förskollärarna upplever i arbetet med digitala verktyg är att digitala verktyg kan väcka barnens intresse för språk. Förskollärarna ser att det är viktigt att vara närvarande och ha ett lärandesyfte när digitala verktyg kommer till användning. Även lyfts det fram det digitala och det analoga arbetet kompletterar varandra och blandning av detta erbjuder en variationsrik undervisning och att barnen får in olika vinklar av hur man kan utveckla språket. Förskollärarna upplever att det finns utmaningar i arbetet med digitala verktyg som ett språkstödjande verktyg, vilket är att kunna hålla sig uppdaterad i tekniken, kritisk granska applikationerna, bemöta vårdnadshavarens respons samt kollegialt arbete. Förskollärarna anger att digital kompetens är viktig och att kollegialt arbetet är av betydelse för att utveckla den digitala kompetensen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)