Individuella skillnader i sensoriska behov: “Need for Scent”, “Need for Sound” och “Need for Vision” skalor : Ett bidrag till ämnets teoriutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Individuella skillnader i sensoriska behov: “Need for Scent”, “Need for Sound” och “Need for Vision” skalor. Ett bidrag till ämnets teoriutveckling.   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Emma Ekholm och Alexandra von Schreeb Handledare: Jonas Kågström Datum: 2017- maj                                                      Syfte: Avsikten med vår undersökning är att bidra till teoriutveckling inom ämnet sinnesmarknadsföring. Syftet med undersökningen är att analysera om och i så fall hur “Need for Touch” skalan går att omsättas till andra sinnen och användas inom multisensorisk marknadsföring.                                                                                                                        Metod: I denna studie har en kvantitativ studie utförts där 158 enkätsvar samlades in via en webbaserad undersökning där skalorna testades på respondenterna. Enkätsvaren analyserades i analysprogrammet SPSS där faktoranalys, klusteranalys och korrelationsanalys genomfördes. Resultat & Analys: Studien visade att sex faktorer kunde bildas varav faktor ett och två kunde bilda två stycken självständiga skalor, behov av doft (“Need for Scent”) och behov av ljud (“Need for Sound”), medan faktor tre, fyra och fem visar en tredimensionell skala, behov av syn (“Need for vision”). Fyra stycken kluster bildades även där vi fick fram ett kluster som uppvisar mycket högsensoriska beteenden och ett kluster som uppvisar mycket lågsensoriska beteenden.                                                                                             Förslag till fortsatt forskning: Då vi har konstaterat att sinnena doft, ljud och syn bildat självständiga skalor kan fortsatt forskning använda skalorna i konsumentforskning. Fortsatt forskning kan även studera varje kluster på ett djupare plan genom kvalitativa intervjuer. Vidare vore det även intressant att se om våra skalor går att omsätta till sinnet smak, någonting som inte har studerats tidigare. Uppsatsens bidrag: Undersökningen har bidragit till att utveckla den teoretiska grunden inom ämnet sinnesmarknadsföring och genom att vi har utökat Peck och Childers (2013) skala om behov av beröring till tre stycken nya fungerande skalor har vi belyst att det faktiskt är möjligt att använda sig av skalor för doft, ljud och syn för att mäta konsumenters individuella behov av doft, ljud och syn gällande produktutvärdering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)