Pedagogers inställning till matematik i förskolan - En jämförande studie mellan förskolor i Norge och Sverige

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med vår studie är att vi vill lyfta fram pedagogers utsagor om sitt eget förhållningssätt till matematik påtvå förskolor i Norge och två förskolor i Sverige och ta reda på om det finns några likheter respektive skillnader ideras inställning till matematik. Vi vill även lyfta fram vilka likheter respektive skillnader det finns mellan dennorska och den svenska läroplanen för förskolan. Våra frågeställningar är: Vilka likheter respektive skillnaderfinns det mellan den norska och den svenska läroplanen för förskolan?, Vilka är några norska och svenskapedagogers inställningar till matematik i förskolan?, Vilka skillnader i synsättet på matematik kan skönjasmellan norska och svenska pedagoger på några förskolor? och Vad anser några norska och svenska pedagoger pånågra förskolor att matematik innebär för förskolebarn? Vi har använt oss av enkätundersökning ochdokumentanalys och vårt datamaterial har vi samlat in från två förskolor i Norge och två förskolor i Sverige.Vi har funnit både likheter och skillnader mellan den norska läroplanen som heter ”Rammeplan for barnehagensinnhold og oppgaver’’ och den svenska läroplanen som heter ”Läroplan för förskolan Lpfö98”. Vi anser attRammeplanen konkretare än Lpfö98 uttrycker matematik. Vi anser att en skillnad mellan läroplanerna är attRammeplanen tar upp fler matematiska aspekter som barn skall komma i kontakt med än vad Lpfö98 gör. Vi hargenom våra resultatanalyser kommit fram till att det kan vara så att pedagogers inställning till matematik iförskolan i mångt om mycket är lika. Dock finns det några pedagoger vars svar har skiljt sig från övrigapedagogers inställning. Vi har kommit fram till att det kan finnas skillnader i synsättet mellan de norska ochsvenska pedagogerna på de förskolor vi har undersökt. Dock är de skillnader som vi har funnit mellan ländernafå och oftast uttryckta av en eller två pedagoger. Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till att det kan finnasskillnader mellan norska och svenska pedagogernas svar angående vad matematik för dem innebär förförskolebarn. Pedagogen har en viktig roll i förskolan då den bidrar till att grundlägga barns inställning ochbegynnande förståelse för matematik.1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)