Alfa-sorterad nollinvesteringsstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker nollinvesteringsportföljer sorterade efter alfa framtaget med härledning av CAPM samt Fama och Frenchs trefaktormodell. Regressioner utförs med hjälp av data baserat på en tidsram omfattande sex respektive tolv månader. Varvid totalt fyra olika portföljer skapas och undersöks i enlighet med fyra olika metoder. Urvalet i uppsatsen omfattar 500 aktier som omsattes på NYSE under 2015. Varvid regressionsanalyser utförs för att uppskatta skärningspunkterna i fråga. Aktierna sorteras sedan in efter värdet på alfa varvid aktierna med de 30% högsta skärningspunkterna sorteras in i en portfölj och de 30% lägsta i en annan. I varje av de fyra fallen intas sedan en lång position i portföljen med högst uppskattade alfan och en kort position i portföljen med lägst alfan vid första handelsdagen 2016. För att utvärdera investeringsstrategin tas Sharpe-kvoter för varje nollinvesteringsportfölj fram vid det första kvartalet samt slutet av året 2016. Statistisk inferens görs sedan med hjälp av t-test av Sharpe-kvoterna. Resultatet visar att investeringsstrategin genererar antingen signifikanta negativa eller icke-signifikanta Sharpe-kvoter beroende på metod och testperiod. Detta i motsatts till S&P 500 som vid samma tidsramar uppvisar signifikanta positiva Sharpe-kvoter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)