Bidragande faktorer till en god palliativ vård utifrån sjuksköterskans perspektiv – En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Inom palliativ omvårdnad förutsätts att patienten får behålla sin livskvalitet så långt det är möjligt. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att ge en god personcentrerad palliativ omvårdnad. Syfte: Att belysa de faktorer som bidrar till en god palliativ omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv. Metod: En litteraturöversikt som grundas på 16 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: De faktorer som bidrar till sjuksköterskans upplevelse av en god palliativ omvårdnad identifierades vara relationer, kommunikation, definition av den palliativa fasen samt teamarbete. Slutsats: Grunden för en god palliativ omvårdnad är ett gott samarbete mellan sjuksköterska, patient och anhöriga. Det är viktigt med ett fungerande teamarbete mellan olika professioner inom sjukvården samt att sjuksköterskor stöttar varandra i arbetet och att tid ges till reflektion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)