Hur skulle man kunna förebygga och hantera konflikter i skolan?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Annelie Högström; Angela Kliimant; Angela Gustafsson; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med vår undersökning var att söka reda på eventuella orsaker till konflikter, hur mansom lärare hanterar dessa, vilka metoder som finns tillgängliga, hur man arbetarkonfliktförebyggande samt vilka metoder som används ute i verksamheten. Vi ville ävenundersöka hur både lärare och elever upplever att konflikthanteringen fungerar på skolan.För att få till så mycket stoff som möjligt inom ämnet har vi studerat tidigare forskning, söktrelevant litteratur, intervjuat lärare samt delgivit eleverna enkäter. Vi har sammanlagtintervjuat 9 lärare på två olika skolor varav en ligger i Göteborgs kommun och en i enangränsande kommun till Göteborg. På dessa skolor har ca 86 elever deltagit i vårundersökning.Vi har kommit fram till i vår undersökning att de vanligaste orsakerna till att konflikteruppstår är missförstånd. Ytterligare orsak är även att eleverna har svårt att se ur varandrasperspektiv. Hur de båda skolorna hanterar konflikter är ganska snarlikt. Samtliga utgår ifrånsamtal där de tar reda på orsaken till konflikten, ge eleverna möjligheten till att se urvarandras perspektiv och för att slutligen komma fram till en gemensam lösning som passaralla. Vi har kommit fram att den bästa och den mest effektiva strategin/metoden man kananvända för att hantera en konflikt är samverkansstrategin. Skolorna arbetarkonfliktförebyggande genom att sätta ämnen såsom EQ (ett sätt att arbeta på för att kunnasätta ord på sina känslor samt lära sig att skilja olika sorters känslor åt) och livskunskap påschemat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)